УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Житомирській області

публічна інформація

 • 5.07.2022

  Керівництво

  Дні прийому керівного складу Cлужби

 • 28.09.2018
  Антикорупційна програма Служби автомобільних доріг у Житомирській області

  Антикорупційна програма Служби автомобільних доріг у Житомирській області

  Цiєю Антикорупцiйною програмою Служба автомобiльних дорiг у
  Житомирськiй областi (далi - Служба) проголошус, що всі працiвники, посадовi
  особи та начальник Служби у своiй внутрiшнiй дiяльностi, а також у
  правовiдносинах iз дiловими партнерами, в тому числi органами державної влади,
  органами мiсцевого самоврядування керуються принципом нульової терпимостi
  до будь-яких проявiв корупцii i вживатимуть Bcix законних заходiв щодо
  запобiгання, виявлення та протидii корупцii та пов'язаним з нею дiям (практикам).

 • 15.03.2018
  Структура автомобільних доріг

  Структура автомобільних доріг

 • 20.07.2016

  ПОРЯДОК
  складення та подання запитів на інформацію

   Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону. 

  Запит подається у довільній формі. 

  Запит на інформацію повинен містити: 

  прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є); 

  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); 

  підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

       Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника. 

       Запит на інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому законом порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації. 

       У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому законом порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала. 

       На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номеру запиту. Така копія повертається запитувачу.